Voorwaarden   algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jadis

<< Download als PDF-bestand >>

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanneemt, zijnde Jadis te Coevorden, KvK Zwolle: 05074054.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd die wordt genoemd in de opdrachtbevestiging.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is geen der partijen gerechtigd de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Opdrachtnemer zal informatie van opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever nooit openbaar maken.
4. Opdrachtnemer neemt basale gegevens van de opdrachtgever (naam, adres, plaats, telefoon, e-mail, naam contactpersoon, afgenomen diensten) op in een geautomatiseerd systeem. Jadis kan opdrachtgever in de toekomst incidenteel (e-)mailen voor promotie van (andere) vormen van dienstverlening. Jadis zal op verzoek van opdrachtgever de gegevens permanent uit het systeem verwijderen.
5. De in artikel 5.4 bedoelde gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder toestemming van opdrachtgever. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever is verstrekking aan derden toegestaan.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtgever verkrijgt alle rechten van software-applicaties die door opdrachtnemer zijn ontwikkeld.
2. Adviezen aan opdrachtgever, uitgebracht in de vorm van rapportages, mogen niet door opdrachtgever noch door opdrachtnemer aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt.

Artikel 7: Betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer wordt direct na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.
2. Indien het honorarium van opdrachtnemer voor de algehele opdracht meer dan drieduizend euro bedraagt, zal door opdrachtgever bij aanvang van de opdracht een aanbetaling worden gedaan van 30 % van het verschuldigde honorarium. Opdrachtnemer stuurt hiertoe een factuur.
3. Indien van toepassing en in de opdrachtbevestiging beschreven, zullen reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht.
4. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
5. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.4 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 8: Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 9: Leveringstermijn
1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 11: Toepasselijk recht
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen de bepalingen en bedoelingen van deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid naleven.
2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Oktober 2021 - Jadis, Coevorden